Ondernemers Overleg Tholen

Elkaar versterken door samenwerken!


Het OOT (Ondernemers Overleg Tholen) werd eind jaren zestig door enkele ondernemers uit Sint-Maartensdijk opgericht. Het OOT streeft ernaar dat ethische bewuste ondernemers binnen een zo gunstige mogelijk ondernemersklimaat zichzelf en hun ondernemingen kwalitatief evenals kwantitatief optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Van deze ondernemers mag men ook verwachten dat zij hun verantwoordelijkheid kennen ten opzichte van de samenleving. Kortom, het OOT vindt een gezond, groeiend en breed ondernemersklimaat onontbeerlijk voor haar positie binnen de gemeenschap.

Ter realisatie van haar visie, is het Ondernemers Overleg Tholen belangenbehartiger, klankbord, platform en dienstverlener voor enerzijds de leden (c.q. ondernemers) van de vereniging, en anderzijds de (lokale) overheden en overige organisaties. Het OOT zal zorgen voor de participatie van ondernemers in de structuren en oog hebben voor maatschappelijke problemen. De kwaliteit en kwantiteit van het ondernemerschap structureel verbeteren en het maatschappelijke verantwoord en het ethische ondernemerschap benadrukken, onder andere in samenwerking met overheden en overige organisaties. Kortom, het OOT wil de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Tholen en haar leden in het bijzonder behartigen, versterken en uitdragen.

Bij het Ondernemers Overleg Tholen (O.O.T.) zijn ongeveer tachtig bedrijven cq. instellingen uit alle kernen van de gemeente Tholen aangesloten.